Terug naar de eerste pagina

Info | Forum
~~~
Tichelwurk - Stiens | Huizen en bewoners | Foto's

 
 

Tichelwurk nmer 11

Understeande ynformaasje is oernaam t de Wynser Courant fan desimber 2004 (jiergong 8, nmer 4). Yn de rubryk Yn petear mei en In Wijns staat een huis waard oandacht bestege oan it Tichelwurk nmer 11. Dit is it hs, mei winkel, wrt de famylje De Jager fan 1948 oant 1964 wenne hat.

Jan de Jager: Foar s trouwen yn maaie 1948 hie Tichelwurk sels twa winkels, oan wjerskanten fan de brge ien. Us heit en mem hiene op Tichelwurk Noard fan 1914 f al in winkel. Yn e tritiger jierren wie ik boerefeint yn e ngetiid en fierder holp ik ths ek altyd mei. Wy koene de winkel fan L. Wagenaar oernimme en de oare winkel fan mem (heit wie al stoarn) hold doe op. Mem kaam by s yn te wenjen. Njonken s wenne Rinze de Vries. Hy die de oerset, dyt tige wichtich foar Tichelwurk en Wyns wie, omdat der in soad bern fan Tichelwurk yn Wyns op skoalle gongen. Doet s ldste (Daan de Jager) op skoalle kaam yn 1956 wiene der wol 68 learlingen yn Wyns op skoalle.
Geertsje (frou De Jager) die de winkel en ik it tsuteljen. Dat gie foaral oer it wetter. Earst waarden de boekjes ophelle mei de bestellings, ths waard it guod ynpakt en dan yn de skou der op t. Altyd, yn waar en wyn, je wiene krekt in hazze.
Wy hiene op Tichelwurk gjin tillefoan. Foarhinne moasten wy nei Seinstra, dat wie noch in hiel ein, mar wy koene der wol altyd oanklopje, ek midden yn e nacht. Letter ha wy mei s trijen (Piebe de Boer, Wieger Minnema en wy) tillefoan oanfrege. De oare twa ha it wol krigen, mar wy net. Geertsje: Wat in tkomst wie dat, doet wy yn Wyns (1964) wol tillefoan hiene.

Wy ferkochten DE-kofje en tee, tabak en sjerp, sjippe en polka mar ek petroalje en klompen, kowedekjes en hoarnetouwen ensfh. As wy it net hienen dan soargen wy dat wy it krigen. Wy wiene ek by in organisaasje oansletten, earst by de Centra, doe by Oostergo en letter by Enkab. Der waard eins neat fuortendaliks betelle, alles waard opskreaun. Jan helle letter de sinten op. Sa gie Jan ris nei Tichelwurk Noard om jild, stie dat minske mei in mes foar Jan, wylst har man gewoan yn e hs siet.

It wie in drok libben, moarns om fiif oere wiene wy al warber. Allebeide laitsjend : jns om tsien oere en sels op snein kamen der noch wol klanten, al wiene dat wol faak de selden. Achter de winkel stie in grut pakhs op in lape grn fan wol in heal pnsmiet. Jan : Letter hie ik in brommer en sutele ik sa nei Stiens ta. De dyk wie wol sa min mei allegearre gatten en de brommer wie betiden folladen mei wol fiif tassen achterop, dat ik moast hielendal foaroer hingje om de tsjillen op de dyk te hlden. Lokkich ha ik noait in ngemak hn, letter yn Wyns wol.

Al wie it noch sok min waar, de boadskippen moasten teplak. Mei sterk iis joech dat gjin swierrichheden, it guod op de slide en sels op redens. Fansels moasten de klompen wol mei.
Folle minder wie it as it is noch net sterk gench wie. Geertsje: Foar s bern wie dat nuodlik. Wy hiene planken en in tou oer de Ie. Sa binne s ldsten ek ris mei de fyts tusken de planken kommen en rekken se der sa yn. Lokkich is dat allegearre goed beteard.

De skiednis fan Tichelwurk en de oankeap fan nr. 11

De skiednis fan hiel Tichelwurk is tige ynteressant, benammen omdat Tichelwurk foarhinne folle grutter west hat. Dat kaam foaral omdat der in Stienfabryk stie, drt spitigernch net folle mear fan bekend is. Oan de nmering fan de hzen kinst it ek sjen dat der mear stien hat: tusken nr. 13 en nr. 20 falt in gat.
Yn elts gefal hawwe Jan en Geertsje it lytse hske njonken har yn 1957 kocht foar 190,- gne. It hs, drt in gesin yn wenne hie mei wol 14 bern, wie doe al nbewenber ferklearre. Oer de skiednis fan winkel nr. 11 is it folgjende bekend: De winkel fan Luitzen Renzes Wagenaar wurdt op 3 juny 1948 ferkocht oan Jan en Geertsje de Jager. Yn e akte stiet:
Gemeld onroerend goed is door verkoper verkregen blijkens koopacte de tweede Juni negentien honderd twee en twintig ............ deze ver- en aankoop is geschied voor de prijs van ........ ( 3200 gulden) ........ terwijl voor goodwill van het bedrijf ...... (800 gulden) is bedongen.

Dit wie de skiednis fan de winkel fan Tichelwurk op nr. 11. Spitigernch witte wy net krekt hoe ld it hs is en as it foar 1922 ek al funksjonearre as winkel.

Bydrage ynstjoerd troch Jan Piet Bergmans, ld-Wynser, juny 2007

Op de foto frou de Jager mei ien fan har bern foar de winkel op nmer 11